ŠKOLNÍ  JÍDELNA  ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHOCEŇ,

                              Fügnerova 147

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

1.      CHARAKTERISTIKA  ZAŘÍZENÍ

 

Školní jídelna Choceň, Fügnerova 147, 565 01 Choceň

Tel. 465 471 796, 739 023 093

datová schránka: miqjsif    e-mail: jidelna@sjchocen.cz    web: www.jidelna-chocen.cz   

 

Školní jídelna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je zřízena na základě Zřizovací listiny vydané Městem  Choceň. Činnost organizace vychází z platných právních předpisů.

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje za úplatu stravování cizím strávníkům.

 

1.1

Školní jídelna poskytuje školní stravování žákům základních škol (za cenu jako v době pobytu ve škole) také v době školních prázdnin, § 119 školský zákon.

 

1.2

Ve školní jídelně je plně objednávkový  kreditní systém stravování, proto každý oběd musí být objednán nejdéle do 14.hodin předešlého pracovního dne a to buď na internetu nebo ve výdejnách ŠJ. To samé platí i pro storna obědů. V naléhavých případech jako je nemoc, návrat z nemoci  a pod. je možné si do 7hod. ráno oběd objednat či odhlásit v kanceláři ŠJ na telefon  465471796, 739 023 093.

 

1.3

Neodebrané obědy propadají. Každý strávník má možnost bezplatně kdykoli požádat o výpis odebrané stravy.

 

1.4

Děti, žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Žák nebo student, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebírání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit.

 

 

2.      ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 

Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert).

Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v  jídelnách ŠJ.

Strávník, který nemá objednanou stravu, se nesmí zdržovat v prostorách jídelen. Doprovod strávníka může počkat před jídelnou.

 

2.1

Přihlášení ke stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně se musí strávník řádně přihlásit (vyplnit přihlášku ke stravování , která slouží jako souhlas s používáním RČ pro identifikaci ) a poté zakoupit čip v hodnotě 50,- Kč včetně DPH, jež slouží k objednávání, odhlašování a vyzvedávání stravy. V případě ztráty nebo znehodnocení čipu si neprodleně zakoupí čip nový.

V případě, že se již strávník nebude stravovat ve školní  jídelně je možné čip

vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozen. Žáci základních škol mohou používat ISICkartu. V případě, že si strávník zapomene čip, objednaný oběd dostane na základě vydané kartičky, která je k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 

2.2

Stravné se platí pouze bezhotovostně na účet školní jídelny č.ú 8539990227/0100, variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

Strávníkům, kteří navštěvují výdejny, jsou poskytovány stravovací služby.

Stravovací službou se rozumí podávání obědů pro žáky v době jejich pobytu ve škole tak i pro další osoby a to za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo, nápoj (případně doplněk – salát, ovoce , dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto výdejnách. Strávník, který nemá objednaný oběd, se nesmí zdržovat v prostorách výdejny.

 

2.3

Školní jídelna poskytuje dietní stravování, pouze formou  Bezlepkové diety.

 

2.4

Ceny stravného

Zařazování žáků do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku - § 24

Školského zákona č.561/2004 Sb.

Ceny stravného pro školní stravování – výše finančního normativu dle vyhlášky

Č. 107/2005 o školním stravování :  

 

 

 

Platba

Dieta BL

Dieta BL rozvoz

MŠ do 6 let  sv. 11,-,ob. 21,-, sv. 10,-    

42,-

 

 

MŠ nad 6 let sv. 11,-, ob. 21,-, sv. 10,-  

42,-

 

 

7 – 10 let                                       

25,-

30,-

48,-

11- 14 let                                      

29,-

34,-

52,-

15 a více let                                 

33,-

38,-

56,-

Pracovníci ve školství                            

95,-

103,-

124,-

Veřejnost     

95,-

103,-

124,-

Veřejnost – rozvoz                                

115,-

 

 

Veřejnost -  rozvoz balených obědů  

136,-

 

 

Veřejnost - dietaBL rozvoz balená

 

 

136,-

2.5

Protože se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si udržovat potřebný zůstatek na účtu strávníka tj. 100,- Kč. Každý rodič, žák nebo cizí strávník je povinen tento účet sledovat. V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat. Každý strávník nebo jeho zákonný zástupce je povinen nahlásit změny, např. přestup na jinou školu, změny bydliště nebo jména, apod.

 

2.6

Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok. Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednou v hotovosti nebo požádat o převedení na bankovní účet.

Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a to § 609 a následující. ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty zúčtuje do tržeb.

Za vrácený a nepoškozený čip, dostane strávník zpět 50,- Kč.

 

 

 

3.     VÝDEJ  OBĚDU

 

Ve školní jídelně Fügnerova :

                                                       11.00  - 14.00 hod. (období prázdnin do 13,00 hod.)

                                                       11.00  - 11.30 hod. (do jídlonosičů a pro veřejnost)

Ve školní jídelně Kollárova :

                                                       11.30  -  13.00 hod. (v období prázdnin je výdejna

                                                                                            uzavřena)

Provozní doba školní jídelny je podle dané situace upravována.

Vedoucí školní jídelny vystavuje ZÁKAZ  VÝDEJE  JÍDEL DO SKLENĚNÝCH NÁDOB!!

Jídla vydaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě, bez skladování.

 

3.1

Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů, je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Pro cizí strávníky, kterým jsou poskytovány stravovací služby, je vymezena doba výdeje, tak aby tento výdej byl časově oddělen od školního stravování. Tato doba může být během roku dle potřeb ŠJ a škol upravena.

V době prázdnin platí stejná pravidla pro objednávání jako ve školním roce, výdej jídel je pouze na hlavní jídelně Fügnerova. Provozní doba je vždy upřesněna před začátkem prázdnin.

 

3.2

Žáci ZŠ a SŠ mají právo denně odebrat oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče (v době pro výdej do jídlonosičů), pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se hradí plná cena oběda.

 

3.3

DOZORY nad žáky po dobu výdeje jsou zajištěny zaměstnanci ŠJ. Tento zaměstnanec zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů – strávníků při poskytování školního stravování. Dozor ŠJ má právo napomenout strávníky ŠJ v případě jejich nevhodného chování, popř. může doporučit ředitelce ŠJ, aby danou situaci projednala s vyučujícím nebo ředitelkou školy. V nejkrajnějším případě může být strávník vyloučen ze stravování.

 

3.4

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, nosit čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců jídelny jej během přítomnosti v prostorách jídelny předložit.

 

3.5

Strávníci jsou povinni nahlásit ředitelce, dozoru nebo jakémukoli zaměstnanci jídelny výskyt šikany, vandalismu, brutality, rasismu nebo kriminality.

 

3.6

K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem  do jídelny. Školní jídelna neručí strávníkům za cennosti odložené v prostorách šatny a jídelny. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe.

 

3.7

Strávníci zacházejí s majetkem školní jídelny řádně, aby nedošlo k jeho poškození, v opačném případě jsou povinni nahradit škody způsobené na tomto majetku.

 

3.8

Je zakázáno vozit kočárky, vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit.  

 

3.9

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru nebo ředitelce v kanceláři ŠJ.

 

3.10

Vnitřní řád je umístěn na nástěnce vedle jídelního lístku v každé výdejně, na  webových stránkách školní jídelny a v kanceláři ŠJ.

 

3.11

Školní jídelna je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo jejím zástupcem.

 

 

4.      Závěrečné ustanovení

 

V době prázdnin je zkrácena doba výdeje  a to do 13,00 hod. Strávníci z výdejen mají možnost se stravovat na hlavní jídelně Fügnerova.

 

4.1

Školní jídelna podává informace o alergenech na jídelním lístku. Seznam alergenů je vystaven na nástěnce a na každém jídelním lístku.

 

4.2

Školní jídelna zpracovává os. data strávníků, kterým poskytuje stravovací služby, na základě přihlášky ke stravování. Osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná k jejich zpracování.

 

4.3

Tento vnitřní řád se vydává v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).

 

4.4

Strávníci, zaměstnanci, žáci, studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou seznámeni s obsahem Vnitřního řádu školní jídelny při podání přihlášky ke stravování.

 

 

 

 

Zuzana Matějíčková

V Chocni 1.4.2022

  

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna mateřské školy stromovka a kaštánek

choceň, kaštanová 1339

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vydala Dagmar Kaňková, ředitelka školní jídelny

Směrnice  nabývá účinnosti ode dne: 1 .září 2020

 

Školní jídelna MŠ se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon, dále vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování,  vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, včetně novelizací těchto zákonů a vyhlášek.

 

1.      Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a zaměstnanců školských zařízení.

 

2.      V jídelně je objednávkový kreditní systém stravování. Stravné pro děti (přesnídávka, oběd, svačina) na další měsíc se objednává hromadně.   Odhlašování stravného nejpozději den předem lze do omluvných listů v šatnách dětí. V naléhavých případech jako je nemoc, návrat z nemoci apod. je možné si do 7 hod. ráno stravné odhlásit či objednat v kanceláři ŠJ nebo po telefonu na čísle 731 400 496 či elektronickou omluvenkou na stránkách mateřské školy. Na pozdější omluvenky nebude brán zřetel.

 

 

3.      Neodebrané obědy propadají. Každý strávník má možnost bezplatně kdykoli požádat o výpis odebrané stravy.

 

4.      Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem.

 

5.      Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č.ú. 8539990227/100, variabilní symbol je rodné číslo strávníka (psáno bez lomítka). Musí být uhrazeno nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Každý strávník obdrží přihlášku ke stravování, která slouží jako souhlas s používáním R. Č. pro identifikaci.

 

6.      Strávníkům, kteří navštěvují výdejnu MŠ, jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání přesnídávek, obědů a svačin pro žáky MŠ (zaměstnanci oběd) v době jejich pobytu ve školce za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo, salát  a nápoj ( čaj, pramenitá voda nebo ochucený nápoj ). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto výdejnách.

 

 

7.      Školní jídelna poskytuje dietní stravování bezlepkové a v případě jiného dietního omezení strávníka si může stravník donést vlastní pokrm a to vždy po domluvě s ředitelkou jídelny.

 

8.      Zařazování  žáků do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího roku - § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

 

9.      Ceny stravného pro školní stravování – výše finančního normativu dle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování:   

    

Přesnídávka MŠ

11,00 Kč

Oběd MŠ 3-6 let

21,00 Kč

Oběd MŠ 7 let

21,00 Kč

Svačina MŠ

10,00 Kč

 

 

Učitelé

95,00 Kč

Provozní zaměstnanci

95,00 Kč

 

   

 

10.  Protože se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si udržovat potřebný zůstatek na účtu strávníka. Každý rodič je povinen tento účet pravidelně sledovat. V případě nedostatečné hotovosti  nelze oběd objednat. Každý strávník nebo jeho zákonný zástupce je povinnen nahlásit změny, např. přestup na jinou školu, změny bydliště nebo jména, apod.

 

11.  Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok. Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednout v hotovosti nebo požádat o převedení na bankovní účet. Zůstatek lze též převést na sourozence. Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a to § 609 a následujicí. ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty zúčtuje do tržeb.

 

12.  Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů (v případě nemoci lze první den neodhlášený oběd vyzvednout), je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Tato doba může být během roku dle potřeb ŠJ a škol upravena.

 

 

Výdejní doba přesnídávky, oběda a svačin v MŠ Stromovka

                        Pondělí - pátek

Přesnídávka                                 8.00 –   8.30 hod.

Oběd                                           11.15 – 12.00 hod.

Svačina                                       14.00 - 14.15 hod.

 

Výdejní doba přesnídávky, oběda a svačin v MŠ Kaštánek

                        Pondělí – pátek

Přesnídávka                                8.00 –   8.30 hod.

                     Oběd                                          11.15 – 12.00 hod.

                        Svačina                                     14.00 - 14.15 hod.

 

Výdejní doba oběda MŠ Stromovka

                        Pondělí – pátek

Jídlonosiče                                 10:45 – 11:10 hod.

 

V době prázdnin platí stejná pravidla pro objednávání jako ve školním roce, Provozní doba mateřských školek bude vždy uvedena min. 7 dní dopředu před začátkem prázdnin ředitelkou MŠ.

 

 

13.  Žáci MŠ mají právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu. Žák, který nebyl přítomen v mateřské škole, nemá nárok na odebrání oběda a svačin. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit.

 

14.  Dozory nad žáky po dobu výdeje jsou zajištěny zaměstnanci MŠ.

 

 

15.  Strávníci a zaměstnanci jsou povinni nahlásit ředitelce výskyt šikany, vandalismu, brutality, rasismu nebo kriminality.

 

 

16.  Strávníci zacházejí s majetkem školní jídelny řádně, aby nedošlo k jeho poškození, v opačném případě jsou povinni nahradit škody způsobené na tomto majetku.

 

17.  Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit.

 

 

18.  Vnitřní řád je umístěn na nástěnce vedle jídelního lístku v každé výdejně, na webových stránkách školní jídelny a v kanceláři školní jídelny.

 

19.  Školní jídelna  je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo s jejím zástupcem.

 

20.  Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.1.2022,  platí do na dobu  neurčitou.

 

 

 

Zuzana Matějíčková

V Chocni 1.4.2022